MM52 / 塔纳吉:无名勇士 Tanhaji: The Unsung Warrior (2020) 

塔纳吉:无名勇士 Tanhaji: The Unsung Warrior (2020)

IMDB 评分: 7.7 分 ( 18688 票 ) ;
导演: ;
国家: IN, 语言: HI
影片时长: 135 分钟 , 电影分级: Not Rated

简介:   影片以17世纪马哈拉施特拉邦马拉地军事领袖塔纳吉·马卢萨雷的生平为基础。...