MM52.Net / 神秘宝藏 Shen mi bao zang (2017) 

神秘宝藏 Shen mi bao zang (2017)


导演: ;
国家: HK, 语言: YUE

简介:   《神秘宝藏》编剧为香港导演 陈嘉上,讲述男主人公张就沉迷于父 亲的藏宝图,去追寻清末神秘海盗王 张保仔遗留下的宝藏的故事。...