MM52.Net / Ván bài lat ngua: Tap 7 - Cao áp và nuoc lu (1987) 
Ván bài lat ngua: Tap 7 - Cao áp và nuoc lu (1987)

Ván bài lat ngua: Tap 7 - Cao áp và nuoc lu (1987)

IMDB 评分: 7.9 分 ( 8 票 ) ;
导演: ;
出品公司: Hhng Phim Giai Phong, 国家: VN, 语言: VI
影片时长: 86 分钟 ,