MM52.Net / 王哥柳哥 Wang ge Liu ge (1952) 
王哥柳哥  Wang ge Liu ge (1952)

王哥柳哥 Wang ge Liu ge (1952)

又名: Brother Wang and Brother Liu

导演: ;
出品公司: Shaw and Sons, 国家: HK, 语言: QAB

简介:   电影名称:王哥柳哥   导演:周书祥   主演:陈列 金波 秋影 黄英 康庄 凌波 吕红 王薇   类型/地区: 喜剧 中国香港   演员:厦语   上映日期:1952年10月19日 新加坡) ...