MM52.net / Chûshingura - Chi no maki (1926) 
Chûshingura - Chi no maki (1926)

Chûshingura - Chi no maki (1926)


Director:
Company: Nikkatsu Dai-shogun, Country: JP, Language: JA